EK DERSLERLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR
05 01 2009

EK DERSLERLE İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR

TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VALİLİKLER-OKUL
MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
A. DERS VE EKDERS ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
1. Okul Yöneticileri (Müdür, Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcıları aylık
karşılığı 6 saat derse girmek zorunda mıdır?
Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılar ı haftada 6 saat ders okutmakla
yükümlüdü rler. Bu yükümlülük öncelikle alan larında, alanlar ında ders bulunmayanlara ise
ihtiyaç hâlinde ve istekleri ü zerine alanları dışında ders görevi ver ilmek suret iyle yer ine
getir ilir. (Md: 5)
2. Yönetici ve öğretmen lere alan ları dışında aylık karşılığı veya zorun lu ek ders
ücreti karşılığında resen ders görevi verilebilir mi?
İstekte bulunmayanlara alanlar ı dışında kesinlikle ders görevi ver ilmeyecekt ir.
(2007/19 S.Genelge: Md: 2)
3. Ticaret Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Adalet Meslek Liseleri,
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın
ekindeki Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgede nerede yer alacaktır?
Çizelgenin Lise ve dengi okullar bö lümünde yer alacaklardır.
4. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmen lerine haftada kaç saat aylık karşılığı,
kaç saat ek ders ücreti verilir?
15 saat aylık karşılığı (6 saat i zorunlu), 15 saat ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 5-6)
5. Aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları dersleri tamamlayamayan
yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı dersler nasıl tamamlattırılır?
Öncelikle kendi alanlar ında, alanlar ında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve
istekleri üzerine alan ları dışında ders görevi ver ilmek suret iyle yer ine get ir ilir. (Md: 5)
6. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve
laboratuar şefiği görevi verilen lere; atölye ve laboratuarlardaki çalışmaların
planlan ması, tezgah, makine, araç-gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime
hazır hale getirilmesi amacıyla “Plan lama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla kaç saat ek
ders ücreti verilir?
· Bölüm Şefler ine 10 saat,
· Atölye ve Laboratuar Şefler ine ise 6 saat ek ders görevi
ver ilebilir. (Md: 6)
7. “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla aynı kişiye hem danışman
öğretmenlik hemde sınıf / şube rehber öğretmenlik görevi verilebilir mi ? Her iki görev
verildiği taktirde ek ders ücreti nasıl ödenir ?
Aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hemde sınıf / şube öğretmenliği görevi verilmesi
halinde sadece bir görev için haftada 2 saat ek ders ücreti ödenir.
8. Öğretmen lerin yü z yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek
eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve plan lama, plan lama ve bakımonarım,
öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri
görevleri karşılığında alacakları ek ders ücret lerinin ödenmesinde, aylık
karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranacak mıdır?
Yukar ıdaki görevler in fiilen yapılmasında ve buna bağlı o larak ek dersin ödenmesinde
aylık karşılığı ders görevler ini do ldur muş o lma lar ı şart ı aranmayacakt ır. (2007/19
S.Genelge: Md: 2)
9. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
olmak üzere;
Ders yılı içinde;
Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için
düzen lenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim
Uygulamasında, Açıköğretim ku ru mları öğrencilerinin yüz yüze eğitim
uygulamalarında görevlendirilen yönetici ve öğret men lere haftada kaç saat ek ders
ücreti ödenir?
Yönetici ve öğretmenlere fiilen derse gir meler i kaydıyla haftada 10 saate kadar ek ders
ücreti ödenir. (Md: 8)
10. Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak ü zere,
yüz yüze yapılan öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders
ücret lerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma şartı aranacak mıdır?
Yarıyıl ve yaz tatiller inde ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini
doldurma şart ı aranmayacakt ır. (2007/19 S.Genelge: Md: 2)
11. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
olmak üzere;
Yarıyıl ve yaz tatilinde;
Alanı atölye, laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmen lere Açıköğretim
ku rumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim uygulamalarında görevlendirilmesi
durumunda haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
Yönetici ve öğretmenlerden,
Alanı atölye, laboratuar ve kurs öğretmenliği o lanlara haftada 44 saate,
Diğer ler ine haftada 30 saate kadar ek ders
görevi ver ilebilir. (Md: 8)
12. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında
olmak üzere;
Cumartesi ve Pazar günleri;
Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için
düzen lenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim
Uygulamasında, Açıköğretim ku ru mları öğrencilerinin yüz yüze eğitim
uygulamalarında görevlendirilen yöneticilerin tamamına anılan günler için 2’şer saat
ek ders ücreti ödenebilir mi?
Yöneticilerden sadece bir ine fiilen görev yapt ıklar ı günler için 2 saat ek ders ücreti
ödenir. (Md: 8)
13. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi
ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00’dan sonra
başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri hangi esaslara
göre ödenecektir?
Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden
ödenecekt ir. (2007/19 S.Genelge: Md: 1)
14. Öğretmen sayısının yetersiz olması du rumd a yüksek öğrenimli olmak şartıyla
resmi görevlilere haftada kaç saat, resmi görevli olmayan lara haftada kaç saat ek ders
görevi verilebilir?
· Resmi görevi o lanlara haftada 8 saate,
· Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 30 saate kadar ek ders
görevi ver ilebilir. (Md: 9)
15. Örgün ve yaygın öğretim kurumlarındaki usta öğreticilere haftada kaç saat
ek ders görevi verilebilir?
· Resmi görevi o lanlara haftada 10 saate,
· Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 40 saate kadar ek ders
görevi ver ilebilir. (Md: 9)
16. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim ku ru mlarında ilgili mevzuat
hükümlerine göre inceleme, araştırma, plan lama, programlama, yönetim, denetim,
eğitim ve öğretim gibi “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında; Tam Gün Tam
Yıl Eğitim yapılan oku l ve ku rum müdür ve müdür başyardımcılarına bu eğitimin
yapıldığı süre ile sınırlı olmak ü zere haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
Tam Gün Tam Yıl Eğit im Yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılar ına
bu eğit imin yapıldığı süre ile sınırlı o lmak üzere haftada toplam 30 saate kadar ek ders
ücreti ödenir. (Md:10)
17. Tam Gün Tam Yıl Eğitim yapılmayan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
müdür ve müdür başyardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim
Görevi” adı altında ek ders ücreti ödenir?
* Müdür ve müdür başyardımcılar ına haftada 20 saat,
* Müdür Yardımcılar ına haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
18. Yatılı ve pansiyonlu oku lların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdü r
yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders
ücreti ödenir?
* Müdür ve Müdür başyardımcılar ına haftada 30 saat,
* Müdür Yardımcılar ına haftada 22 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
19. Anadolu türü oku lların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdü r
yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders
ücreti ödenir?
* Müdür ve Müdür başyardımcılar ına haftada 25 saat,
* Müdür Yardımcılar ına haftada 20 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
20. Rehber öğretmen lere ders yılı süresi içinde haftada kaç saat ek ders ücreti
ödenir?
Rehber öğretmenlere haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 10)
21. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kuru mlarında görevli
öğret men lere “Hazırlık ve Planlama Görevi”adı altında haftada kaç saat ek ders ücreti
ödenir?
Öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttuklar ı 10 saat ders için bir saat ek ders
ücreti ödenir. Bu haftada 3 saati geçemez. (Md: 11)
22. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim ku rumlarında ilgili mevzuatı
gereğince yapılan bekleme, soru mlulu k, dışarıdan bitirme, final, ortalama yü kseltme,
seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/p roje yarışması
sınavlarında görevlendirilen öğretmen lere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her
bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcü lüğü için kaç saat ek ders ücreti
ödenir?
Her bir sınav komis yo n üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücret i
ödenir. (Md: 12)
23. Herhangi bir sınav veya yarışma için görevlendirilen öğret men (komisyon
üyeliği, gözcülü k vb) okula geldiği, soru-cevap anahtarı hazırladığı ve sınavla ilgili
gerekli hazırlıkları yaptığı halde öğrenci sınava girmezse veya gelmezse ek ders ücreti
alabilir mi?
Ek ders ücreti alamaz. (Md: 12)
24. Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla kaç sınav komisyon üyeliği ve kaç sınav
gözcü lüğü görevi verilebilir?
Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 12 sınav komisyonu üyeliği,
Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 15 sınav gözcü lüğü görevi ver ilebilir. (Md: 12)
25. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği, hem sınav gözcülüğü
görevi verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir mi?
Öğret men eksikliği nedeniyle görev ver ilebilir ancak ver ilmemesi esast ır. Bunlardan
sadece bir i iç in ek ders ücret i ödenir. (Sadece sınav ko misyo nu üyeliği için veya sadece sınav
gözcülüğü görevi için ücret ödenir.) (Md: 12)
26. Okul yöneticileri (Müdür, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları) için
sınav görevi için ek ders ücreti ödenebilir mi?
Okul yönet iciler i sınav ücreti alamaz ve ödenemez. (Md: 12)
27. Atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği
nedeniyle sınav komisyonunun oluştu rulamaması durumunda, bir öğretim yılında bir
kişiye 12’den fazla sınav komisyon üyeliği verilebilir mi ve bunun için ücret ödenebilir
mi?
Atölye ve laboratuvar dersler i için öğretmen yetersizliği nedeniyle 12’den faz la sınav
komisyo n üyeliği ver ilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 12)
mi?
28. Yatılı ve pansiyonlu okullarda oku l yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir
Yöneticilere bellet icilik görevi ver ilemez. Sadece öğretmenlere ver ilebilir. (Md: 13)
29. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmen lere
her belleticilik görevi için kaç saat ek ders ücreti ödenir?
4 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)
30. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen ve 24 saat nöbet
tutan öğretmen lere kaç saat ek ders ücreti ödenir?
Her bellet icilik görevi için ödenen 4 saate ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti
ödenir. Yani top lam 6 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)
31. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bir günde en fazla kaç belletici
görevlendirilebilir ve bunlara bir ayda en fazla ne kadar ek ders ücreti ödenebilir?
Bir günde üçten fazla bellet ici görevlendir ilemez ve bir ayda en fazla 48 saat ek ders
ücreti ödenebilir. (Md: 13)
32. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmen nasıl görevlendirilir?
Öncelikle yat ılı ve pansiyo nu bulunan okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda
öğretmen o lmaması durumunda aynı yer leşim bir imindeki diğer eğit im kurumlar ındak i
öğretmenler arasından istekli olan lara öncelik ver ilerek oku l müdürünün teklifi ve millî
eğitim müdürünün onayı ile görevlendir ilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
33. Yatılı ve pansiyonlu okullarda kaç öğrenciye kadar kaç belletici
görevlendirilmesi esastır?
50 öğrenciye kadar 1
50 – 100 öğrenciye kadar 2,
100 ve daha fazla öğrenci için 3 bellet ici görevlendir ilmesi esast ır.
34. Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğretmen yetersizliği nedeniyle öğretmen lere
resen belleticilik görevi verilebilir mi?
Ver ilebilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
35. Yatılı ve pansiyon lu okullarda belleticilik görevi yapan öğretmenlerden aynı
günlerde ders okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirece k
kapsamda olması duru mda her iki görev için ayrı ayrı ek ders ücreti alabilecekle r
midir?
Evet. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
36. Kız öğrenci pansiyonunda, erkek öğrenci pansiyonunda ve hem kız hem erkek
öğrenci pansiyonunda belletici nasıl görevlendirilecektir?
Kız öğrenci pansiyo nunda bayan öğretmen,
Erkek öğrenci pansiyo nunda erkek öğretmen,
Kız/erkek ( Kar ma) öğrenci pansiyo nunda ise hem bayan hem erkek öğretmen bellet ici
olarak görevlendir ilecekt ir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
37. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bayan belletici öğretmenlere istemeleri halinde
hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilebilir mi?
Ver ilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
38. İşletmelerde meslek eğitimi (Koordinatörlü k görevi) nasıl plan lanır?
İşlet meler in okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul
ve kuru m müdürlüğünce hazır lanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak
programlara göre planlanır.
39. İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) aylık karşılığı
doldurmayan meslek dersleri, atölye ve lab oratuvar öğretmen lerine aylık karşılığı
olarak verilebilir mi?
İşlet melerde meslek eğit imi (koordinatörlük görevi) yüz yüze eğit imin dışında bir
eğit im o lduğundan öğretmen aylık karşılığı doldur masa bile tamamen ek ders olarak
değer lendir ilecekt ir.
40. Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilebilir mi?
Okul yönet iciler ine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilemez. Ancak Karar ın 6’
ncı maddesinde belirt ilen aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Müdür, müdür
başyardımcıs ı ve müdür yardımcılar ına haftada 6 saate kadar fiilen koordinatörlü k görevini
yapmalar ı kaydıyla ek ders görevi verilebilir.
41. Norm dışında bulunan meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmen lerine
koordinatörlü k görevi verilebilir mi?
3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim
Yönetmeliğinin 267 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun
izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve
disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda atanmaya esas
branşı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden
koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Genel kültür branşındaki yönetici ve
öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez."
"a) Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, öğretmenlere dengeli olarak
dağıtıldıktan sonra "İşletmelerde Meslek Eğitimi" adı altında ek ders görevi verilir."
42. Genel kültü r branşındaki yönetici ve öğretmenlere koordinatörlü k görevi
verilebilir mi?
Ver ilemez. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci Madde)
43. Koordinatörlük görevi nasıl tespit edilir?
İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevi verilmesinde, işlet meler in kuruma
uzaklığı, ulaşım durumu, işlet me sayısı, işlet meler arası uzaklık ve iş let medeki öğrenci sayıs ı
ile bunlar la ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler dikkate alınır.
Ayr ıca işlet melerde meslek eğit imi ek ders görevine esas olacak haftalık ders
yükünün belirlenmesinde; işlet melere öğrenci gönder ilen alan/dallardaki sınıflar ın
uygulamalı atölye ve laboratuvar dersler i haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir.
Okulda/kurumda, “İşlet me lerde Meslek Eğit imi” adı alt ında ver ilecek ek ders saati
sayısı; bir alan/dalda işlet meye öğrenci gönder ilen sınıf/sınıflardaki uygu lamalı meslek
dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.
* İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 2 x 24 : Koordinatör
öğret men sayısı esas alınacaktır. (Bu hesaplama azami o lan ve der s yükünün 2 kat ı esas
alınan bir değer lendir medir. )
Şu şekilde de koordinatörlük görevi tespit edilebilir:
* İşlet melerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 1 x 24 : Koordinatör
öğret men sayısı
44. Koordinatörlü k görevi ücreti; Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki
ilçelerde 20 saat, diğer il ve ilçelerde 16 saat olarak mı verilecektir?
Hayır. Ders ve Ek Ders Ücret ler ine İ lişkin Karar ın 6’ıncı maddesinde belirt ildiği gib i
okutabilecekler i azami ek ders görevler i kapsamında ver ilecekt ir. Örneğin: Büyükşehir
Belediyesi sınır lar ı içinde veya diğer il/ilçeler de bir T icaret Meslek Lisesi veya Çok
Programlı Lisede meslek dersler i öğretmeni o larak görev yapan bir öğretmen Karar ın 6’ınc ı
maddesinde de belirt ildiği gibi Anado lu Otelcilik ve Tur izm Meslek Liseler i dahil en fazla 15
saat ek ders ücreti alabilecekt ir. (2007/19 s.Gen. Md: 10)
45. Yönetim görevine bağlı olarak oku l yöneticilerine (Müdür, Müdür
Başyardımcısı, Müdür Yardımcıları) işlet melerde mesleki eğitim adı altında
(koordinatörlük görevi) ek ders ücreti verilebilir mi?
Ver ilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 10)
46. Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
laboratuvar dersleri ile İşletmelerde meslek eğitimi için aynı meslek alan/dalında en
fazla kaç öğrenci ile grup oluştu ru labilir?
* 9 uncu sınıflarda; 10 - 21 öğrenciye kadar 1, 21 - 31 öğrenciye kadar 2, 31 - 41
öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4 grup,
* 10,11 ve 12 sınıflarda; 8 - 16 öğrenciye kadar 1, 16 - 24 öğrenciye kadar 2, 24 - 31
öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 grup o luşturulur. 4’ten fazla grup
oluşturulamaz. (Norm Kadro Yönetmeliği Md: 15/d-1-2)
*12 öğrenci ile grup o luşturulabilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267’nci
Madde)
47. Bakanlıkça veya Valiliklerce yu rt içinde düzen lenen her türlü eğitsel gezi,
konferans, kurs ve seminerlerde görevlend irilen ler; fiilen yerine getirdikleri bu
görevleri süresinde ek ders görevlerini yapmış sayılır mı ve bu durumda olan lara ek
ders ücreti ödenebilir mi?
Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt
içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminer lerde görevlendir ilenler ;
ders/ek ders görevini yapmış sayılacaklarından bu tarihlerde kendiler ine ver ilmiş ek ders
görevler i varsa bu görevler ini yapmış sayılır lar ve ek ders ücretleri kadro lar ının bulunduğu
kurumca ödenir. Eğer kad rolarının bulundukları oku lda sadece aylık karşılığı derse
giriyorsa ve hiçbir ek dersi yoksa ek ders ücret inden yararlanamayacaklardır. (Md: 16)
(2007/19 s.Gen. Md: 11)
48. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kuru lan hazırlık
komitelerinde görevlendirilen ler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve
tören lerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına
sınıf veya oku l bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının
yönetici ve öğretmenler ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık görevlerini
yapmış sayılır ve ek ders ücreti alabilirler mi?
Evet. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramlar ın kut la malar ı için kurulan hazırlık
komiteler inde görevlendir ilenler ile söz konusu bayra mlar ın hazır lık çalış malar ına ve
törenler ine öğrenciler le bir likte kat ılan yö net ici ve öğretmenler, hazırlık çalış malar ına sınıf
veya okul bütünlüğünde kat ılan öğrenciler in öğrenim gördüğü eğit im kurumlar ının yö net ici
ve öğretmenler i, bu sürelerde üzerler inde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders
niteliğinde yö net im ve hazırlık ve planla ma görevler ini yapmış sayılır lar. (Md: 16)
49. Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyun ları ve güzel
sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmen lere; aylık karşılığı ders, ek
ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, haftada azami kaç saat
ek ders ücreti ödenir?
.
Ders dışı izcilik, beden eğit imi ve spor çalışmalar ı, halk o yunlar ı ve güzel sanat lar la
ilgili dallarda fiilen çalışma yapt ıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve
planlama görevi saat i sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalış ma karşılığ ında gündüz ücret i
üzer inden, haftada azamî 6 saat i geçmemek üzere, her bir ders saat i başına 1 saat ek ders
ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saat i sayısı,
okulun bir ders yılındaki toplam ders saat i sayısının %5’ini geçemez. Yönetic ilere bu
kapsamda ek ders görevi ver ilemez. (Md: 17)
50. Diploma denklik işlemlerini yürüten Yabancı dil öğret menlerine aslî
görevlerinin dışında sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi için kaç saat ek ders ücreti
ödenir?
Her 5 denklik işlemi için bir saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 19)
51. İlgili mevzuatına göre okul/ku ru mlarda ku ru lan ku rul/komisyon üyeliği için
ek ders ücreti ödenebilir mi?
Bu görevin yarıyıl ve yaz tatilinde fiilen yapılması ve devam etmesi durumunda her
gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir. . (Md: 19)
52. Okul/ku ru m müdü rleri oku lundaki kad rolu öğretmen lerin derslerini dengeli
olarak dağıttıktan sonra aylık karşılığı derslerini doldu rmayanlar ile dağıtılamayan
alan derslerini en geç kaç gün içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirme k
zorundadır?
15 gün içinde. (Md: 20)
53. Bir oku lda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saat lerini doldu ramayan
öğret men/öğretmen ler varken dışarıdan resmi veya resmi olmayan yüksek öğrenimli
birisine ek ders ücreti karşılığında ders verilebilir mi?
Ver ilemez. (Md: 20)
54. Okul Müdürleri, hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki
okul/ku ru mlarda hangi dersleri alanları içinde (Aylık karşılığı) okutabileceklerini hangi
esaslara göre belirler?
Talim ve Terbiye Kurulu Karar lar ına göre belir ler. (Md: 22)
55. Okul ku rumlarda ek ders ücreti ödemelerin den kimler sorumludu r?
Okuldaki Harcama Yetkilisi, ödeme emr i belgesini düzenleyen gerçekleştirme
görevlisi, belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen
sorumludu r. (Md: 25)
56. Aslî görevlerini aksatmamak ve bulundukları oku l ku rumda aylık karşılığı
ders görevlerini tamamlamak kaydıyla yönetici ve öğretmenler Bakan lığımıza bağı okul
ve ku rumlarda, diğer ku ru mlara bağlı okullar ile yüksek öğretim ku ru mlarında ek ders
görevi alabilirler mi? Kaç saat ek ders ücreti alabilirler?
Aylık karşılığı ders görevler ini tamamlamak kaydıyla Başka okul ve kurumlarda 10
saate kadar ek ders ücreti alabilir ler. (Md: 26)
B. NORM KADRO İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
57. Birden fazla oku l ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için kaç
müdür norm kad rosu verilir?
Bir nor m kadro verilir. (NKY Md. 6)
58. Birden fazla oku l ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için kaç
müdür başyardımcısı norm kad rosu verilir?
Bir nor m kadro verilir. (NKY Md. 7)
59. Müdür Başyardımcısı normu hangi esaslara göre verilir?
* Yatılı ve pansiyo nlu okullara,
* Öğrenci sayısı 500’den fazla o lan;
- Her türlü Anado lu Liseler ine,
- Fen Liseler ine,
- Çok Programlı Liselere,
* 3308 sayılı Kanun uygulaması kapsamında işletmelere becer i eğit imi için en az 100
öğrenci gönderen meslekî ve teknik öğretim okullar ına,
* Müdür yardımcısı üç ve daha fazla o lan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğit im
kurumlar ına bir müdür başyardımcısı kadrosu ver ilir. (NKY Md. 7)
60. Müdür norm kad rosu verilmeyen bir oku la müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı norm kad rosu verilebilir mi?
Ver ilemez. (NKY Md. 15)
61. Ortaöğretim ku rumlarında müdür yardımcısı norm kad rosu nasıl belirlenir?
* Öğrenci sayısı;
- 501’ e kadar 1,
- 501 – 1201’e kadar 2,
- 1201 – 2001’e kadar 3,
- 2001 ve daha fazla 4 norm kadro ver ilir. (NKY Md. 8)
a) 15 – 41 saate kadar 1,
b) 45 – 81 saate kadar 2,
- Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı o larak örgütlendiği kurumlar ın
müdür yardımcıs ı kadro lar ının be lir lenmesinde bu okul ve kurumlar ın öğrenci sayılar ı ayr ı
ayr ı değer lendir ilir. (NKY Md. 15)
Ayrıca okulun/ku rumun;
- Yatılı ve pansiyo nlu o lması,
- Döner sermayeli o lması, Tam Gün Tam Yıl Eğit im Yapılması ilave o larak her özellik
için birer müdür yardımcısı kadrosu daha ver ilir.
62. Bir okul veya ku rumda müdü r yardımcısı sayısı kaçı geçemez?
Hiçbir şekilde 7’yi geçemez.
63. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri norm kad rosu nasıl belirlenir?
Bir okul/ku ru mda genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık ders yükü;
a) 6 – 31 saate kadar 1,
b) 31 – 42 saate kadar 2,
c) 42’ den fazla o lması halinde her 21 saat için 1 öğretmen nor m kadrosu ver ilir. Bu
şekilde artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave o larak 1 öğretmen nor m kadrosu
daha ver ilir. (NKY Md. 11)
64. Atölye ve laboratuar dersleri öğretmeni norm kad rosu nasıl belirlenir?
Bir okul/ku ru mda atölye ve laboratuar dersleri için haftalık ders yükü;
c) 81 – 121 saate kadar 3,
d) 121 – 161 saate kadar 4,
e) 161 – 201 saate kadar 5,
f) Ders yükünün 200’den fazla o lması halinde her kırk saat için 1 öğretmen norm
kadrosu ver ilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 o lmas ı
halınde ilave o larak 1 öğretmen norm kadrosu daha ver ilir. (NKY Md. 12)
65. Rehber Öğretmen norm kad rosu hangi esaslara göre verilir?
- İlk ve orta öğretim kurumlar ında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlar ın her
bir ine 1,
-Yatılı ve pansiyo nlu okullar ın öğrenci sayısına bakılmaksızın her bir ine 1 rehber
öğretmen nor m kadrosu ver ilir.
- Öğrenci sayıs ının 500 ve kat lar ına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen
kadrosu eklenir. (NKY Md. 13)
66. Branşlar itibariyle haftalık ders yü künün hesaplanmasında hangi kriterle r
dikkate alınır?
- Talim ve Terbiye Kurulu karar lar ına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması
gereken dersler dikkate alınır.
- Öğretmenler in sosyal ve kişilik hizmet ler i ile bölüm, atölye ve laboratuar şefler inin
atölyelerdeki makine ve teçhizat ın bakımı, onar ımı ve öğretime hazır halde bulundurulması
kapsamında yapt ıklar ı görevler inden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatler i
içinde sayılan süreler i de dikkate alınır. (NKY Md. 15)
67. Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve
laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü nasıl belirlenir?
Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kuru mlarında uygulamalı atölye ve
laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haft alık ders çizelgesine göre her bir sınıft a
okutulan ders miktarının grup sayısı çarpımı sonucunda bu lunur. Ancak her sınıfta 4’ten
fazla grup oluşturu lamaz. Gruplar;
1) 9 uncu sınıflarda 10 – 21 öğrenciye kadar 1, 21 -31 öğrenciye kadar 2, 31-41
öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,
2) 10, 11 ve 12 nci sınıflarda; 8-16 öğrenciye kadar 1, 16 – 24 öğrenciye kadar 2, 24 –
31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 olacak şekilde o luşturulur. (NKY Md.
15)
68. Norm Kadro belirlemeye yetkili birim hangisidir?
Okul ve kurumlar ın yö net ici ve öğretmen nor m kadrolar ı, il millî eğitim
müdürlü klerince belir lenir. Norm kadronun belir lenmesinde “Norm Kadro Tespit
Çizelgesi” kullanılır.
69. Norm kad roları onaylayan makam neresidir?
Bakanlıkça onaylanır. Bakanlıkça onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgeleri”,
onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il millî eğitim müdü rlü kleri ve saymanlıklara
gönder ilir. (NKY Md. 15)
70. Okul ve kurumların norm kad ro sayılarının değişmesi durumunda hangi
işlem yapılır?
Norm kadro sayısı değişen okul ve kurumlar ın nor m kadro sayılar ı Eylü l ayında
yeniden belir lenir. Bakanlığa bildir ilir. (NKY Md. 18)
71. Yeni okul ve derslik açılması duru munda norm kad ronun belirlen mesinde
hangi yol izlenir?
Bu okul ve kurumlar ın nor m kadro lar ı Eylül ayı beklenmeksizin yukar ıda belirt ilen
esaslara göre belir lenir. (NKY Md. 18)
72. Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kad ro sayılarının azalması
durumunda ne gibi işlem yapılır?
Yönetici Norm Kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda okul
ve kurumlar ın yö net ici nor m kadro lar ı yeniden belir lenir. Bu yeni duruma göre yö net icilerden
değer lendir me puanı az o lanlar norm kadro fazlası o larak değer lendir ilir. Ancak görev
yapt ıklar ı okul ve kurumlarda branşlar ı it ibar iyle açık öğretmen norm bulunması halinde bu
nor m kadro lar la ilişkilendir ilir ler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda okul ve kurumlar ında
nor m kadro fazlası öğretmen olarak bırakılır lar.
Öğretmen Norm Kadrosu: Bulunduklar ı okul ve kurumlarda hizmet puanı az
olanlar fazla konumdaki öğretmen o larak belir lenerek bu okul ve kurumlarda norm fazlas ı
olarak bırakılır lar. Bu konumdaki öğretmenlerden istekli o lanlar il içinde veya il dış ındak i
okul ve kurumlar ın açık bulunan öğretmen norm kadro lar ına yer değişt ir me suretiyle
atanabilir ler.
C. BÖLÜM/ALAN AÇMA/KAPATMA İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
73. Okul ve kuru mlarda Bölüm Açma Esasları Nelerdir?
* Okul ve kurum müdür lükler ince yörenin eğit im iht iyaçlar ı belir lenerek açılacak
bö lüm/bö lümler le ilgili çevre araşt ır ması yapılır. Eğit im iht iyaçlar ının belir lenmesi ve çevre
araştır masında;
a) Açılması istenilen bö lümle ilgili çevrenin o meslek alanında insan gücü iht iyacı,
b) Meslek alanıyla ilgili o larak yörede ve ülke genelinde çalışan insan sayısı,
c) Yörede mevcut işlet meler ile planlanan yat ır ımlar,
d) Açılacak programa kaydo lacak öğrenci sayıs ı,
e) Okul bina ve tesisler inin fiziki kapasitesi,
f) Açılacak bö lümle ilgili araç-gereç, makine, teçhizat ve donanım durumu,
g) Okulun o meslek alanı ile ilgili öğretmen durumu veya açılması düşünülen
bö lümler le ilgili öğretmen kaynağının bulunup bulunmadığı,
h) Yörede bu meslek alanı ile ilgili başka kurumlarca eğit im-öğretim yapılıp
yapılmadığı
dikkate alınır.
Bölüm açmaya yö nelik o larak yapılacak çalışmalar sırasında üniversiteler, çeşitli
ku rum ve ku ru luşlar, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler ve alan uzmanlarının
bilgi ve görüşler inden yarar lanılır. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 5)
74. Okul ve kuru mlarda bölüm açmada izlenecek yol nedir?
Eğit im iht iyaçlar ı belir lendikten ve okulda alt yapı o luşturulduktan sonra, açılmas ında
yarar görülen bö lümler le ilgili o larak okul/kurum müdür lüğünce İL MESLEKİ EĞİTİM
KURULUNDA görüşülmek üzere İ l Millî Eğit im Müdür lüğüne yazı yazılır. İ l Meslek î
Eğit im Kurulunun görüşü alınd ıktan sonra “….Öğretim Yılında Açılacak Oku l ve
Bölümlere İlişkin Teklif ve Değerlendirme Formu’ (EK-1) düzenlenerek Valilikçe
teklifin uygun bulunması halinde her yıl Kasım ayı sonuna kadar okul veya kurumun bağlı
bulunduğu Genel Müdürlüğe gönder ilir. Genel Müdür lükçe de bö lüm açılmasına izin
ver ilir/ver ilmez. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 6)(Değ: Ekim 2004-2565
Say.Teb.Dergisi)
75. Atölye ve laboratuvarlar nasıl ku ru lu r?
Atölye ve laboratuvar kurulabilmesi için okul veya kurumun t ip pro jeye uygun o lması
ya da en az 30 met rekarelik fiziki mekana sahip olması ve standart donanımın %60’ının
gerçekleşmiş o lması gerekir.
Bu şartlar ı taşıyan okul kurumlarda “Atölye ve Laboratuvar Kurulmasına İlişkin
Bilgi Formu (EK: 2) doldurulur, ilgili Valiliğin açma onayı alınmasından sonra bağlı o lduğu
Genel Müdür lüğe gönderilir. Genel Müdür lükçe de atölye ve laboratuvar kurulmasına izin
ver ilir/ver ilmez. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 7) )(Değ: Ekim 2004-2565
Say.Teb.Dergisi)
76. Bölüm Şefliği ile Atölye ve Laboratuvar Şefliği Norm Kadroları verilmesinde
izlenecek yol nedir?
Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlar ında uygulama sınıflar ı ile açılması uygu n
görülen her bö lüm, atölye ve laboratuarlar için norm kadrosu ver ilir.
Bölüm Şefliği Normu; Bölüm açılma onay tarihini izleyen 15 gün içinde açma onayı
ilgili Genel Müdür lükçe Personel Genel Müdür lüğü Kadro Dairesi Başkanlığına gönder ilir.
Personel Genel Müdür lüğünce her yıl HAZİRAN AYI içinde bö lüm şe fliği nor m kadrosu
ver ilir. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 8)
Atölye ve Laboratuvar Şefliği Normu: Okul veya kurumun bağlı bulunduğu ilgili
Genel Müdür lükçe kurulması uygun görülen atölye ve laboratuarlar Personel Gene l
Müdür lüğü Kadro Dairesi Başkanlığına bildir ilir. Personel Genel Müdür lüğünce her yıl
HAZİRAN AYI iç inde atölye ve laboratuvar şefliği norm kadrosu ver ilir.
* Bir okul veya kurumda bir bö lüme ait tek atölyenin bulunması halinde bu atölye
veya laboratuvar için ayr ıca atölye ve laboratuvar şefliği nor m kadrosu ver ilmez. Bölüm şefi
bu atölye ve laboratuvar ile ilgili iş ve işlemler i yürütür. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge
Md: 9)
edilir?
77. Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliği Normu hangi hallerde, nasıl iptal
Mevcut bölüm, atölye ve laboratuarlar ın herhangi bir nedenle kapat ılması halinde fazla
duruma gelen norm kadrolar okul veya kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdür lük tarafından
Personel Genel Müdür lüğüne bildir ilir. Bu kadro lar Personel Genel Müdür lüğünce iptal edilir.
(Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md: 10)
78. İptal edilen Bölüm Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine ilişkin norm kadrosu
başka bir bölüm, atölye veya laboratuvar için kullanılabilir mi?
Söz konusu iptal edilen şeflik norm kadrosu her ne sebeple o lursa o lsun başka bir bö
lüm, atölye veya laboratuvar için kullanılamaz. (Bölüm Atöl.ve Lab.Şef.İl.Yönerge Md:
10)
D. TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ
SORULAR VE CEVAPLARI
79. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ne zaman ve hangi saatler arasında
yapılır?
Hafta sonu yar ıyıl ve yaz tatilinde 07.00 – 24.00 saat ler i arasında yapılır.
(TGTYEUİYÖNERGE Md: 4)
80. Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasından kimler yararlandırılır?
a) İlköğrenimini bit ir miş o lanlar ile orta öğretim kurumlar ına devam et mekte o lan veya
ara sınıflardan ayr ılan öğrencilerden gerekli koşullar ı taşıyanlar,
b) Herhangi bir nedenle örgün eğit im veya çıraklık eğit imi dışında kalmış, orta
öğrenimini tamamlayamamış o lanlar,
c) Orta öğrenimini bit ir miş ancak yüksek öğretim kurumlar ına girememiş ya da bu
eğit imi tamamlamamış o lanlar,
d) Yüksek öğrenimini tamamlamış ancak, bir işe girememiş o lanlar,
e) Bir meslek edinmek, mesleğini değişt ir mek veya bir işte çalış makta iken
mesleğinde iler lemek isteyenler yarar landır ılır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 6)
81. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında yürütülecek faaliyetler nelerdir?
Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğit im okul ve kurumlar ındaki öğretmen ve diğer
personel ile derslik, atölye, laboratuvar, spor salonu, makine-teçhizat, araç-gereç ve benzer i
kaynaklardan, Tam Gün Tam Yıl Eğit im kapsamında;
a) Hafta içi günlerde çalış ma saat ler i dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yar ı yıl ve yaz
tatiller inde eğit im ve öğretim hizmet ler inde,
b) Meslekî ve teknik açık öğretim uygulamalar ında, Öğrenci Nakil ve Geçiş
Yönergesi'ne göre meslek lise ler ine nakledilecek öğrencilere uygulanacak yoğunlaşt ır ılmış
telafi eğit im programlar ında,
c) Planlı ve programlı bir şekilde yet işkinler in meslekî ve teknik eğit iminde,
d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğit imi Kanununun 37. ve 38. maddeler ine göre,
sürekli o larak düzenlenecek meslek gelişt ir me ve mesleğe uyum kurslar ında,
e) Çıraklık eğit im merkezi bulunmayan yer leşim bir imler inde, kaynaklar ı bu eğit ime
uygun olan meslekî ve teknik liselerde yapılacak çıraklık ve kalfalık eğit iminde,
f) Döner sermaye işlet mesi üret im faaliyet ler i artır ılarak meslekî ve teknik eğit ime
destek olunması hizmet ler inde,
g) İlgili mevzuat ına göre, mezun o labilmek için staj çalışması yapmakla yükümlü o lan
Öğrencilerden ilgili meslek alanının uygulamalarına elver işli iş yer i bulamayanlar ın okulda
yapacaklar ı staj çalışmalar ında yarar lanılır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 8)
82. Okul ve kurumlar Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamına nasıl
alınır?
Meslekî ve teknik eğit imi daha iler i bo yut lara taşımak ve daha çok insanımızın bu
eğit imden yarar lanmas ına imkan sağlamak üzere örgün ve yaygın okul ve ku ru m
müdürlü klerince; çevrenin meslekî ve teknik eğitim ihtiyacı, fizikî kapasite, öğrenciku
rsiyer potansiyeli, çevre koşu lları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileri
ile bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği ve benzeri hususlar dikkate alınara k
yapılacak değer lendir meye göre okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğit im kapsamına
alınması, Ağustos ayının ilk haftası içinde millî eğitim müdürlüklerine teklif edilir.
Bu süre içerisinde teklifte bulun mayan oku l veya kurumlar, Tam Gün Tam Yıl
Eğit im uygulaması kapsamında bir faaliyet i gerçekleşt ir meyi planlamalar ı durumunda,
faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce millî eğitim müdürlü klerine teklift e
bulunur lar.
Bu teklifler, il millî eğitim müdü rlüklerince İl Meslekî Eğilim Kurulunun
görüşüne sunu lur. Bu kurulca, bir inci paragraft a belirt ilen hususlar dikkate alınarak teklif
edilen okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğit im kapsamına alınıp alınmayacağı yö nünde
tavsiye karar ı alınır.
İl Meslekî Eğitim Kurulunca alınan tavsiye kararı Valinin onayı ile yü rü rlüğe
konulu r ve bu Yönergenin 8. maddesinde belirtilen faaliyet in türüne göre fiilen yapıldığı
sürece yürür lükte kalır.
mi?
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında Sektörle İş Birliği yapılabilir
Tam Gün Tam Yıl Eğit im uygulaması kapsamında, sektörde çalışan iş gücünün
meslekler inde gelişmeler ini veya yeni meslek edinmeler ini sağla mak üzere okulda, kurumda
veya iş yer inde ku rslar düzenlenir. Meslekî ve teknik eğit im okul ve kurumlar ının
tanıt ılması, sektörün bu okul ve kurumlar ile Meslekî ve Teknik Eğit im Fuar ı'na katkı ve
katılımının sağlanması amacıyla karşılıklı o larak öğretmen, öğrenci, iş veren ve ça lışanlara
yö nelik tanıt ım programlar ı düzenlenmesi sağlanır. (TGTYEUİYÖNERGE Md: 10)
83. Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması ile Bakanlığa hangi konularda bilgi
verilir? (TGTYEUİYÖNERGE Md: 10)
İ l millî eğit im müdür lükler ince; Tam Gün Tam Yıl Eğit im kapsamına alınan okul ve
kurumlar ın adı ile bu kapsamda yapılan çalışma ların niteliği EK-2 Form ile kapsama alınma
onayını takip eden 15 gün içerisinde, öğrenci/kursiyer sayılar ı ile ilgili bilgiler dönem/kurs
bazında EK-3 Form ile Bakanlığın ilgili Genel Müdür lükler ine bildir ilir.
(TGTYEUİYÖNERGE Md: 13)
84. Tam Gün Tam Yıl Eğit im uygulamasının gelişt ir ilerek yayg ınlaşt ır ılması ve kurumsallaşt
ır ılmasını sağlamak üzere Yönerge ekinde bulunan rapor EK-4 il millî eğitim
müdürlü klerince dolduru larak her yıl öğretim yılı sonu itibariyle ilgili Genel Müdürlüğe
gönder ilir.(TGTYEUİYÖNERGE Md: 16)
85. Okul müdür ve müdü r yardımcılarına yönetim görevine bağlı olarak Tam Gün
Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamında görev ile ek ders ücreti verilebilir mi?
Yönetim görevler ine bağlı o larak görev ve ek ders ücreti ver ilemez. Ancak fiilen derse
gir meler i ve yö nergenin 8 inci maddesinde belirtilen faa liyet lerde fiilen görev yapmalar ı
karşılığında ek ders ücreti alabilir ler.
86. Müdür yardımcılarına bu yönerge belirtilen zamanlarda ve sürelerde nöbet
görevi verilebilir mi? Verilen bu nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti alabilirler mi?
Müdür yardımcılar ına Tam Gün Tam Yıl Eğit im Uygulaması kapsamında nöbet görevi
ver ilemez ve ek ders ücreti ödenemez.
E. SÖZLEŞMELİ VE EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA USTA ÖĞRETİCİ
GÖREVLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLARI
87. Bakanlığımıza Bağlı Okul Ve Kurumlarda Usta Öğreticiler Nasıl
Görevlendirilir?
“Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle
Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik” hükümler ine göre
görevlendir ilir ler.
88. Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzmanlarda aranılacak
genel ve özel şartlar nelerdir?
a - Genel Şartlar:
1- Türk vatandaşı o lmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Karar ı ile
görevlendir ilebilir ler.)
2- 18 yaşından küçük olmamak.
3- Kamu haklar ından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya alt ı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış o lsa lar bile zimmet, iht ilas, irt ikap, rüşvet, hırsızlık do landır ıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızart ıcı bir fiilden do layı hapis
cezasından hükümlü bulunmamak.)
4- Eylemli asker lik hizmet ini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçir ilmiş o lmak.
5- Görevini devamlı yapmasına engel o labilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
sakat lığı ile özürlü bulunmamak.
b - Özel Şartlar:
1- Uzmanlık alanı ile ilgili bir yüksek okuldan mezun o lması.
2- Uzmanlık alanında en az 5 yıl başar ılı bir şekilde çalışmış oldu klarını
belgelendirmeleri.
3- Eğit im ve öğretim görevini başar ı ile yapabilmesini sağlayacak eğit im for masyo nu
kazandır mak amacı ile programı Milli Eğit im Bakanlığınca hazır lanacak bir kursu başar ı ile
bit ir miş o lmalar ı, (Öğret men yet iştir i rmein bir okulu bit ş veya eğit im kurumlar ından en az ik i
yıl öğretmenlik yapmış o lanlar ile süresi en fazla üç ay o lan eğit im faaliyet ler inde
görevlendir ileceklerde bu şart aranmaz.)
(Bu for masyo n sözleşme yapıld ıktan sonra da Milli Eğit im Bakanlığınca ver ilebilir.)
(Ek ders görevi ver ilmek suret iyle görevlendir ileceklerde bu bentte belirt ilen şart aranmaz.)
4- Hizmet göreceği alan ile ilgili o lmak üzere Milli Eğit im Bakanlığınca tespit edilecek
özel nitelikler i de taşımalar ı gerekir. (YÖN. Md:3)
89. Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek usta öğreticilerde
aranılacak genel ve özel şartlar nelerdir?
a) Genel Şartlar
1- Türk vatandaşı o lmak. (Yabancı uyruklu uzmanlar Bakanlar Kurulu Karar ı ile
görevlendir ilebilir ler.)
2- 18 yaşından küçük olmamak.
3- Kamu haklar ından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya alt ı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış o lsa lar bile zimmet, iht ilas, irt ikap, rüşvet, hırsızlık do landır ıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızart ıcı bir fiilden do layı hapis
cezasından hükümlü bulunmamak.)
olmak.
4- Eylemli asker lik hizmet ini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçir ilmiş
5- Görevini devamlı yapmasına engel o labilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut
sakat lığı ile özürlü bulunmamak.
b- Özel Şart lar:
1- En az ilkokul mezunu o lması,
2- İlkokul ve ortaokul mezunlar ının ustalık alanlar ında en az 11 yıl, orta dereceli
okullar ın ikinci devresinden veya yüksek öğrenim kurumlar ından mezun o lanlar ın da en az 4
yıl ustalık alanlar ında başar ılı bir şekilde çalışmış olduklar ını belgelendir meler i,
3- Mesleki ve Teknik Öğret im ve Örgün Eğit im Kurumlar ında görevlendir ilecek usta
öğreticiler in en az meslek lisesi veya dengi okul mezunu o lması gerekir. Ancak, ist isna i
hallerde bakanlıktan izin almak şart ıyla ilkokul mezunu usta öğreticiler de görev ver ilebilir.
şartı aranır. (YÖN. Md: 4)
* Görevlendir ilecekler in son alt ı ay içinde sabıka kaydının bulunmaması,
görevlendir ileceği alan/bö lümle ilgili bir meslek lisesinden veya yükseköğretim kurumunda n
mezun ve alan/bö lümle ilg ili sektör deneyimine sahip o lunması zorunludur.
* Mutfak ve çamaşırhane hizmet ler inde aranan şart larda eleman bulunamamas ı
halinde Bakanlık onayı alınmak kaydıyla ilköğretim okulu mezunlar ı da görevlend ir ilebilir.
Diğer bir imlerde ise en az lise veya dengi okul mezunu o lunması esast ır.
* İlgi (c) yö net melik hükümler i gereği, okul müdür lüğü bünyesinde kurulacak
komisyo nda hangi alan/bö lümde usta öğretici görevlendir ileceği, sınav şekli ( mülakat,
uygulama sınavı), sınav tar ihi ve aranacak şart lar belir lenip duyuru panosunda ilan edilir ve
başvurular okul müdür lüğüne yapılır.
* Sınav ko misyo nu; teknik müdür yardımcıs ının başkanlığında, bir müdür yardımcısı
(alan/bö lümle ilgili), bir bö lüm şefi ile bir meslek dersler i öğretmeninden o luşur ve okul
müdürünün onayı ile yürür lüğe girer.
* Çalış ma saat ler i günde (8) saat, haftada (40) saati geçmemek üzere günün 24 saat i
ve haftanın yedi günü için geçer lidir. Resmî ve dinî bayramlarda, resmî tatillerde bu statüde
çalışanlara görev ver ilebilir ve bu günlere rast layan ücretler i ilgililere ödenir.
* Sınav sonunda tahsis edilen kadro kadar asıl ve yedek aday sınavı kazanmış o lur.
S ınavı kazananlar okul müdürünün teklifi ve mülki amir in o nayı ile göreve başlat ılır. Tahsis
edilen kadrolar sürekli o lup, sözleşme süresi bir yıldır.
90. Uzman ve Usta Öğreticiler nasıl görevlendirilirler?
1. Geçici personel o larak, 2. Ek Ders Ücreti ile sözleşmeli o larak Bakanlıktan ona y
( izin) alınmak şart ıyla görevlendir ilir ler.(YÖN. Md: 5)
91. Uzman ve usta öğreticiler günde kaç saat, haftada en fazla kaç saat
çalıştırılabilirler ve bunlara kaç saat ek ders ücreti verilebilir?
Uzman ve usta öğreticiler in günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir. (YÖN. Md: 9)
Geçici sözleşmeli o larak görevlendir ilen uzman ve usta öğreticiler in haftalık çalışma süresi 40
saattir. (YÖN. Md: 8)
Uzman ve usta öğretici o larak nitelendir ilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunma yanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğit im ve yaygın eğit im
kurumlar ında ek ders görevi ver ilebilir. (DERS ve EK DERS ÜC.KARAR Md: 9)
92. Uzman ve usta öğreticilerle sözleşme yapmak zorunlu luğu var mıdır, sözleşme
esasları hangi esaslara göre belirlen mektedir?
Geçici personel o larak görevlendir ilecek uzman ve usta öğreticiler ile yap ılacak
sözleşme esaslar ı 657 sayılı Devlet Memur lar ı Kanununun 15/05/1975 gün ve 1897 sayılı
Kanunun 1 inci maddesi ile değişt ir ilen 4 üncü maddes ine göre Bakanlıkça hazır lanır.
Sözleşme Milli Eğit im Bakanlığınca imzalanır. (YÖN. Md: 5-7)
93. Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak
sözleşmenin süresi ne kadardır, her yıl Bakanlıktan onay (izin) alınmasına gerek var
mıdır?
Geçici personel o lan görevlendir ilecek uzman ve usta öğreticiler le yapılacak
sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde kalmak şart ıyla, en fazla 12 ay kadardır. (YÖN. Md: 6)
94. Uzman ve usta öğreticilere cumartesi ve Pazar günleri de görev verilebilir mi?
Okul/kurum Müdürü, Cumartesi, Pazar günler i de dahil o lmak üzere, uzman ve usta
öğreticilere günün 8.00-23.00 saatler i arasında görev verebilir. (YÖN. Md: 9)
95. Uzman ve usta öğreticiler oku l/ku rumlardaki görevlerini aksatmamak
kaydıyla başka ku ru mlarda ve serbest işlerde çalışabilirler mi?
Ancak, uzman ve usta öğreticiler kurumlar ındaki görevler ini aksat mamak şartıyla
diğer kurumlarda veya serbest çalışabilir ler.(YÖN. Md: 13)
96. Uzman ve usta öğreticilerin sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir mi?
Uzman ve usta öğreticilerden 3 üncü maddede belirt ilen şart lar ı taşımadıklar ı, sözleş me
hükümler ine uymad ıklar ı ve görevler inde başar ısız o lduklar ı kurum müdür lüğünce tespit
edilenler in, sözleşmeler i tek taraflı o larak feshedilebilir.
97. Usta öğreticilerden Sigorta Primi Kesilir mi?
506 sayılı Sosyal S igortalar Kanunu’nun 2’nci maddesine göre bir hizmet akdine
dayanılarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştır ılanlar sigortalı sayılmaktadır. Bu hükme
göre usta öğreticiler de sigortalı sayılarak kendiler inden sigorta primi kesilecekt ir.
98. Usta Öğreticilerden kesilecek sigorta primlerinde bir günlü k çalışma süresi
kaç saat olarak dikkate alınacaktır?
7,5 saat olarak dikkate alınacakt ır.
99. Aylık Prim Ödeme Gün Sayısı Nasıl hesaplanacaktır?
Bilindiği üzere usta öğreticilere Ders ve Ek Ders Saatler ine İ lişk in Karar ın 9 uncu
maddesine göre haftada 40 saate kadar ek ders ücreti ver ilmektedir. Do layısıyla bir haftada 40
saat bir ayda 4 hafta o lduğunu varsayarsak 40 x 4 = 160 saat ek ders ücreti tahakkuk
ettir ilecekt ir.
Bir gün 7,5 üzerinden hesaplanacağına göre bu kişinin sigorta primine esas gün sayıs ı
hesaplanırken: 160 : 7,5 = 21,33 = 22 gün bulunur. (Yarım çıkan gün sayısı tama
tamamlanır.)
Bahse konu usta öğretici herhangi bir nedenden dolayı görevinde bulunamadığı saat ler
düşülerek 120 saat ek ders ücreti tahakkuk ettir ildiğinde ise bu bağlı o larak pr im ödeme gön
sayısı aynı hesapla 120: 7,5 = 16 gün olarak bulunacaktır.
Yani ek ders ücret inin art ması veya azalması pr im ödeme gün sayısında bir değişiklik
yapmamaktadır. Ayda 160 saat ek ders ücret i alan usta

4047
0
0
Yorum Yaz
?